0 0t=0  *H 0:1 0 Umk1 0 U nbrm10UNarodna Banka na RM0 021205070937Z 221205073937Z0:1 0 Umk1 0 U nbrm10UNarodna Banka na RM00  *H 0"G lMO t6Ztٴ>]qXll_ؖ{M[iUZ,JNmA {Tu #˙)41o$;ތOKOѧJ{%00 `HB0\UU0S0QOMK0I1 0 Umk1 0 U nbrm10UNarodna Banka na RM1 0 UCRL10+U$0"20021205070937Z20221205073937Z0 U0U#0~"zVtەҤkۇ4r0U~"zVtەҤkۇ4r0 U00 *H}A0V6.0:4.00  *H ̇jj-'q%>bȽOtCXyOfyƾ_pTe3}A6þܦYߞ#9=KDqHVr#kƒ @sш!wф Lb