НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Дирекција за статистика

ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА
 
Електронски КИПО Обрасци