• Често поставувани прашања (со кликнување на прашањето се појавува неговиот одговор):

 • 1.Дали треба да се известуваат податоци за прометот на одредени категории коишто немаат состојби на почетокот и на крајот на извештајниот период?

 • 2.Како да се постапува со прометот на сметките, од типот на девизните сметки коишто во текот на извештајниот период се полнат од жиро сметката и истите се празнат во рок од еден до два дена; или сметката за девизна благајна која се полни од девизната сметка и истата се празни во истиот ден. Доколку се прикаже целосно вкупниот промет којшто се остварил на девизната сметка, односно девизната благајна, постои можност за негово двојно опфаќање (еднаш ќе биде опфатен преку влезот, односно излезот во и од жиро/девизна сметка, и еднаш преку влезот односно излезот од девизна сметка/девизна благајна)?

 • 3.Како да се постапува со прометот на сметките, како што е сметката „депозит преку ноќ“. Оваа сметка се полни од трансакциската сметка (на крај на работниот ден се празни трансакциската сметка, и средствата се пренесуваат на сметката „депозит преку ноќ“, а на почетокот на следниот работен ден истите средства се враќаат на трансакциската сметка). Трансакциската сметка во секој известувачки период ќе има почетно и крајно салдо нула, при што добива еден облик на преодна сметка. Доколку целосно се прикаже прометот од овие сметки (прометот и на трансакциска сметка и на сметката „депозит преку ноќ“), истиот двојно ќе се опфати.

 • 4.Третман на пасивните временски разграничувања. Тековното работење се базира на пресметани трошоци (аccruals), како на пример се предвидуваат трошоци по фактури кои сеуште не се пристигнати при што во сметководствената евиденција се евидентираат како временско разграничување (пресметана обврска). По пристигнување на фактурата, разграничувањето се затвора при што се евидентира обврска. Значи, ако сме предвиделе фактура од 10.000 МКД, а пасивното временско разграничување сме го затвориле со креирање на обврска и сме ја платиле обврската, во тој случај ќе прикажеме дуплирање на прометот од 10.000 МКД (влез и излез) и кај обврските и кај разграничувањата (останати расходи)? Како ова да се надмине?

 • 5.Третман на активните временски разграничувања (АВР), однапред пресметани приходи. Како да се евидентираат во Образецот ОФИ-1 и во кои ставки и колони?

 • 6.Во ставката депозити влегуваат и побарувања по недоспеани и доспеани камати. Дали промените, односно разликата меѓу новите недоспеани камати и наплатените камати, да се евидентираат во ставката „останати промени“?

 • 7.Обврзници кои се деноминирани во ЕУР, дали се прикажуваат како денари или како девизи? И каде се прикажуваат курсните разлики?

 • 8.Во ставката обврзници, во останати промени е вклучено и намалувањето на дисконтот, кое фактички ја зголемува вредноста на обврзницата (номинална – дисконт=сегашна вредност), дали е добро прикажана промената?

 • 9.Дали побарувања за данок на добивка, ДДВ, ПДД од плати и други ПДД, треба да се прикажат кај „Останати средства“, сектор „Централна власт“?

 • 10.Побарувањата од пензиските фондови по основ на провизии коишто фондовите ги плаќаат на друштвата за управување, се вклучени во ставката „Трговски кредити и аванси“. Дали тоа е во ред, или треба да се вклучат во „Останати средства“?

 • 11.Побарувања од вработени по аконтации за службен пат и други побарувања од вработени – се прикажани во останати средства, физички лица. Дали е во ред?

 • 12.Однапред платени трошоци се прикажани во ставката „Останати средства“. Дали е во ред?

 • 13.Третман на тековната амортизација на фиксни средства, дали да се прикаже во „Останати промени“?

 • 14.Покрај обврските кон добавувачи, во категоријата „Трговски кредити и аванси“ се вклучени и обврските кон институциите за провизии коишто се наплаќаат од друштвото за управување (НБРМ, МАПАС и ПИОМ). Дали е тоа во ред?

 • 15.Кај добавувачи од странство потешко е да се издвојат промените кои биле резултат на курсни разлики. Дали да се прикажат одвоено?

 • 16.Каде да ги ставам придонесите од плата?

 • 17.Дали во добивка од тековната година да се стави нераспределената добивка за претходната годината, додека не е донесена одлука за нејзина распределба?

 • 18.Ако во портфолиото на фондот има средство коешто нема пазарна вредност, значи дека се проценува по амортизирана вредност. Што треба да биде промена во извештајот и во која колона треба да се презентира?

 • 19.Каде да се класифицираат обврските кон добавувачи за набавка на добра и услуги, обврски спрема надворешни лица по договор за дело, обврски спрема членови на органи на надзор, обврски кон агенти за бонуси, обврски спрема вработени за плати?

 • 20.Во врска со добивките и загубите, во случај на загуба, ЕСС 95 предвидува намалување на финансиските средства во висина на загубата. Тоа се применува во делот на инвестициските фондови каде што се вреднува капиталот, но кај друштвата загубата може да се акумулира, при тоа да не се намалува капиталот сé до негово покривање за сметка на идни добивки. Но друштвата за управување со инвестициски фондови кај нас, во најголем број се регистрирани и водат сметководствена евиденција како трговски друштва. Дали овие препораки од ЕСС важат и за трговските друштва?

 • 21.Во кој сектор да се класифицираат МАПАС, Агенција за супевизија на капитално финансирано пензиско осигурување?

 • 22.Во кој сектор да се класифицира Централниот депозитар за хартии од вредност?

 • 23.Во кој сектор да се класифицираат Стопанска комора на РМ и Словенечко-македонскиот бизнис клуб?